Gebiedsvisie

Voor het gebied Wisseveld in Grave heeft GBB een gebiedsvisie ontwikkeld, waarin plaats is voor zowel woningen als bedrijven. In deze visie wordt ook de nieuwe naam voor het gebied gepresenteerd: Waterlinie Grave.

Gehele gebiedsvisie bekijken
Bekijk hier het bladermodel van de gebiedsvisie of download de gebiedsvisie Waterlinie Grave. GBB hechtte aan een breed gedragen gebiedsvisie. Daarom is voorafgaand aan de totstandkoming van de gebiedsvisie intensief overlegd met allerlei betrokkenen. Zo is er gesproken met de ondernemers in het gebied en hebben er besprekingen plaatsgevonden met organisaties als Graveon, de Wijkraad Binnenstad Grave en Centrummanagement Grave.

Uiteraard zijn ook het College van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad nauw bij het proces betrokken. De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie eind september 2016 op hoofdlijnen goedgekeurd. Bekijk onderstaand de stukken:
Gebiedsvisie Waterlinie Grave rv
Gebiedsvisie Waterlinie Grave (vastgesteld 27-09-2016)
Gebiedsvisie Waterlinie Grave rb
Bijlage 1 Gebiedsvisie Waterlinie Grave
Bijlage 2 Beknopte weergave afwijkingen in tabelvorm
Bijlage 3 Afwijkingen
Bijlage 4 Overzicht stakeholders
Bijlage 5 Advies CRK Gebiedsvisie Waterlinie Grave
Aangenomen amendement CDA-VVD-Trots Gebiedsvisie Waterlinie Grave
Aangenomen motie VPG-Keerpunt-Eva Visie Waterfront
Memo college – bouwhoogtes EMAB-locatie (Wonen aan de Haven)

waterlinie grave gebiedsvisie

Wonen, werken, recreëren
In de gebiedsvisie worden vier nieuwe woongebieden gepresenteerd:

  • Bastion (volledig verkocht en bewoond);
  • Wonen aan de Haven (de voormalige EMAB-locatie) waar men buitendijks kan wonen;
  • Vesting (het gebied tussen Catharinahof en de Handelstraat);
  • Wonen aan de Maas (het gebied langs de Koninginnedijk tussen Industriestraat en Landbouwstraat).

Daarnaast is volop ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven in de strook langs de Arnoud van Gelderweg en in het noordelijke deel van het plangebied. Ook de toeristisch-recreatieve functie van Grave wordt nadrukkelijk versterkt. Dit gebeurt door de uitbreiding van de Nieuwe Haven met vijftig ligplaatsen. Daarnaast komt er een wandelboulevard langs de haven en worden de uiterwaarden (de Voortuin van Grave) en de vistrap toegankelijk gemaakt voor wandelaars.

Overeenkomst met de gemeente
In maart 2015 heeft Grond en Bouw Bureau uit Scherpenzeel (GBB) een nieuwe overeenkomst met de gemeente Grave gesloten. De oude samenwerkingsovereenkomst uit 2005 is daarbij ontbonden. Met de nieuwe overeenkomst is er ook een andere rolverdeling gekomen. De gemeente trekt zich terug op haar publiekrechtelijke rol en is daarnaast vooral faciliterend. GBB neemt nu volledig de verantwoordelijkheid voor de gehele gebiedsontwikkeling. Onderdeel van de afspraken is dat GBB een heldere visie op het gebied ontwikkelt. Berrie van der Heide, directeur GBB: “Waterlinie Grave bepaalt straks vanaf de brug de eerste indruk van Grave. Wij besteden er veel aandacht aan om er uniek gebied van te maken die deze vestingstad waardig is. Een plek waar het goed wonen en werken is. Maar waar iedereen ook naar hartenlust kan wandelen, fietsen en varen.” GBB schetst in de gebiedsvisie de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en legt daarmee de basis voor de nog op te stellen bestemmingsplannen.