Waterlinie

Waterlinie Grave is een mooi, nieuw woon- en werkgebied aan de rand van Grave dat gefaseerd wordt gerealiseerd. Hieronder is te zien in welke deelgebieden het totale plangebied is opgedeeld. Op dit moment zijn alle woningen in het eerste deelgebied met de naam Bastion verkocht. De voorbereidingen voor de tweede fase ‘Vesting’, zijn in volle gang.

deelgebieden Waterlinie Grave

Bastion
Het project is inmiddels gerealiseerd en bewoond. Alle 22 stadswoningen hebben hun eigen, unieke uitstraling. Ze zijn zo ontworpen dat ze helemaal passen bij het historische karakter van de vestingstad. Slimme ontwerpen die veel ruimte laten voor persoonlijke woonwensen. Bovendien heeft iedere woning een eigen parkeerplaats op het bijbehorende parkeerterrein.

Vesting
De voorbereidingen voor de planontwikkeling van dit gebied ten westen van Catharinahof zijn inmiddels gestart. De eerder door GBB opgestelde gebiedsvisie wordt voor dit deelgebied uitgewerkt tot een gedetailleerd stedenbouwkundig plan. Daarna kan een bestemmingsplan worden opgesteld. In de Vesting komen zo’n 50 woningen die qua grootte en uitstraling vergelijkbaar zijn met de woningen in het project Bastion. Via deze website en de Facebookpagina van Waterlinie kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. De verwachting is dat de verkoop na de zomer van 2019 kan starten. Mocht u al een voorkeur hebben voor een type woning (rij, hoek, tweekapper of patiowoning), geef dit dan gerust vrijblijvend aan WOON makelaars door. U kunt hier verder geen rechten aan ontlenen maar het geeft hen de mogelijkheid in de toekomst gerichter met u te communiceren.

Wonen aan de Haven en Voortuin van Grave
Deze fase staat bekend als de EMAB-locatie. Woningbouw op dit terrein is wat ingewikkelder dan gebruikelijk omdat dit gebied in het rivierbed van de Maas ligt. Een gebied dus dat bij hoogwater kan overstromen. Rijkswaterstaat stelt dan ook strenge eisen aan woningbouw op deze plek. Voor de voorgenomen (bouw)activiteiten in de zogeheten stroomvoerende delen van het rivierbed dienen bovendien de negatieve effecten op de waterstand te worden gecompenseerd. GBB heeft samen met de gemeente intensieve gesprekken met Rijkswaterstaat gevoerd over de mogelijkheden en vereisten. Uit deze gesprekken is onder meer gebleken dat, om de EMAB-ontwikkeling mogelijk te maken, het noodzakelijk is de landtong waarop gebouwd wordt een aantal meters te verhogen en dat een gedeelte van de naastgelegen uiterwaarden dient te worden afgegraven.

Dit gebied wordt in de gebiedsvisie de Voortuin van Grave genoemd. De agrarische gronden zullen plaatsmaken voor een natuurgebied waarin gewandeld en gespeeld kan worden. Door het gebied zullen struinpaden gaan lopen zodat de Maas en de vistrap ook voor wandelaars bereikbaar worden en er volop genoten kan worden van het unieke uitzicht. Nauw verbonden aan de ontwikkeling van de EMAB-locatie is de aanleg van ongeveer 50 ligplaatsen in de Nieuwe Haven. Over het beheer van deze 50 ligplaatsen zijn door GBB afspraken gemaakt met Watersportvereniging De Stuw.

Wonen aan de Maas
Dit gebied is gedeeltelijk in bezit bij derden. In de gebiedsvisie worden twee mogelijkheden voor de ontwikkeling van dit gebied geschetst. Het is zeer goed denkbaar dat het gebied vrijwel volledig voor woningbouw wordt bestemd. Daarnaast is het echter ook voorstelbaar dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Wisseveld 2.0 uit het noorden en de woningbouwontwikkeling vanuit zuidelijke richting elkaar in dit gebied gaan ontmoeten.

Werkzone Arnoud van Gelderweg en Wisseveld 2.0
Deze gebieden vormen nu al onderdeel van een bedrijventerrein en zullen dat ook blijven. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling dat ook nieuwe bedrijven zich gaan vestigen zodat het bestaande bedrijventerrein een verdere upgrading krijgt.

Gebiedsvisie
In de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente heeft GBB afgesproken dat zij een zogenaamde gebiedsvisie voor het gehele plangebied tussen Bastion en de John S. Thomsombrug zal opstellen. Deze is inmiddels in de zomer van 2016 gereedgekomen. In de gebiedsvisie wordt geschetst welke ruimtelijke ontwikkelingen de komende 10 jaar wenselijk zijn. GBB laat zien dat wonen, werken en recreëren in dit gebied op een aantrekkelijke manier gecombineerd kunnen worden.
Alles over de gebiedsvisie is hier te lezen.